За да ви осигури възможно най-доброто изживяване, този сайт използва бисквитки. Използването на нашият сайт означава, че сте съгласни с политиката за бисквитки. Вижте Политиката за бисквитки.
Последният тест на ADAC доказа, че I-GUARD предлага изключително ниво на безопасност за вашето дете, без да прави компромис с комфорта!
Последният тест на ADAC доказа, че I-GUARD предлага изключително ниво на безопасност за вашето дете, без да прави компромис с комфорта!
Ново в блога

XIII Гаранции. Право на рекламация

Чл. 57.  (1) Продавачът предлага всички стоки на www.kinderkraft.bg с 2-годишна законова гаранция за съответствие на стоката с договора съгласно действащото законодателство, съгласно чл. 112 и следващите от Закона за защита на потребителите(ЗЗП). Някои продукти могат да се ползват с гаранция над 2 години, в зависимост условията, договорени с производителя. Това е упоменато в описанието на продукта в онлайн магазина.

При несъответсвие потребителя има право на рекламация за всяко несъответсвие на потребителската стока с договора, проявено след доставката и открити при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията на продукта. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

(2)              При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба купувачът има право да предяви рекламация в писмен вид, като поиска от „“НЮВИВА”“ ООД да приведе стоката в съответствие с  договора за  продажба в 1-месечен  срок,  като потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.  За  предявяване  на рекламацията потребителят следва да попълни Формуляр за рекламация, намира се по-долу в настоящите Общи условия и на сайта в раздел РЕКЛАМАЦИЯ. След попълване на формуляра, той трябва да се изпрати на посочения адрес за кореспонденция на „“НЮВИВА”“ ООД или по имейл.

При предявяване на рекламация Потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, съответно размера  на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, свързани с поръчката, както и тези, на които се основава претенцията, а именно:

·        Касова бележка или фактура;

·        Протоколи,    снимки    или    актове    или    други    документи,                       установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното – ако са налични;

·        Други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(3)              Срокът на гаранцията започва да тече от момента на доставка на потребителската стока. Той спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(4)              Несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 (шест) месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката, нейното използване от потребителя или на характера на несъответствието.

(5)              Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

(6)              Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.    Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.    Значимост на несъответствието

3.    Възможността да се предложи друг начин на обезщетяване

(7)              В случай че след изтичането на 1-месечен срок от предявяване на рекламацията потребителят не е удовлетворен от разрешването й, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената. В  случай че „“НЮВИВА”“ ООД се е съгласи да замени продукта с нов или да го поправи в рамките на 1-месечния срок от предявяване на рекламацията, това право не е валидно. Както и когато несъответствието е незначително.

(8)              Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба  е  безплатно  за  потребителя.  Той  не  дължи  разходи  за  експедиране      на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта и, и не трябва да понася значителни неудобства. Потребителят може да изяви иск за обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

(9)              „“НЮВИВА”“ ООД е длъжно да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворило три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията /2 години/ е налице следваща поява на  несъответствие  на стоката с договора за продажба.

(10)             Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(11)           Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, “НЮВИВА” ООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(12)           Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск. 

Чл. 59.  Ако „“НЮВИВА”“ ООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, описана в предходните алинеи, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

Чл. 60.  Продавачът ще използва данните, предоставени от купувача, респективно въведените в неговия акаунт при попълването и издаването на гаранционния сертификат, когато „“НЮВИВА”“ ООД е информирал в страницата си, че предоставя допълнителна търговска гаранция, извън законовата гаранция, посочена в предходните разпоредби.

Чл. 61.  Поправката/Ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

 

До  ”НЮВИВА” ООД, ЕИК 201884970, представлявано от Георги Николов, със седалище и адрес на управление:гр София, ж.к. Младост 4, ул.Проф.Александър Танев, бл. 460А, вх. 2

 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

 

Предмет на рекламацията: …………………………………………………………………………………………………

 

Поръчано на: ……………………..               Получено на: ………………

Поръчано от ………………………………………………………………………………

/описва се името, имейла или други данни, посредством които сте направили поръчката/

 

 

Предпочитан начин на удовлетворение на рекламацията за стоки /подчертайте предпочитаната опция/:

1. Възстановяване на платената сума

2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

3. Намаляване на цената

4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и чл.114 от Закона за защита на потребителите

 

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги: 

1. Извършване на услугата в съответствие с договора

2. Намаляване на цената

3. Възстановяване на заплатената сума (заградете желаната опция)

 

Прилагам следните документи:

1.Касова бележка или фактура;

2.Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. Други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция)

 

Размер на претендираната сума: ……………………………..

 

Име и Фамилия:

Адрес:

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

/(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия/

 

 

Дата: …………