За да ви осигури възможно най-доброто изживяване, този сайт използва бисквитки. Използването на нашият сайт означава, че сте съгласни с политиката за бисквитки. Вижте Политиката за бисквитки.
Последният тест на ADAC доказа, че I-GUARD предлага изключително ниво на безопасност за вашето дете, без да прави компромис с комфорта!
Последният тест на ADAC доказа, че I-GUARD предлага изключително ниво на безопасност за вашето дете, без да прави компромис с комфорта!
Ново в блога

VII Поръчка. Право на отказ

Чл. 22.  Клиентът/Потребителят се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на www.kinderkraft.bg във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Чл. 23.   С изпращането на поръчката Клиентът / Потребителят разрешава на “НЮВИВА” ООД, ако е необходимо да се свърже с него пo всякакъв възможен начин във връзка с направената поръчка и сключения Договор.

Чл. 24.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента / Потребителя поръчка, за което да го уведоми.

Чл. 25.   Анулирането на поръчката от страна на продавача или купувача не носи  каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата. Нито една от страните  от тях няма право да търси обезщетение за анулирането й в следните случаи:

            не приемане от страна на банката-издател на клиента/Потребителя на трансакцията при онлайн плащане;

            осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

При предоставяне от клиента/Потребителя непълни и/или грешни Продавачът има право да претендира спрямо купувача генерираните за невъзможната доставка разходи за куриерска услуга по изпращане на поръчката.

Чл. 26.   (1) В срок от 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора, когато се заплаща за услуга, респективно в 14-дневен /четиринадесет дневен/ срок  при получаване на стоката при закупуването на стока, Клиентът / Потребителят има право  да върне продукта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения, в случай че не са налице хипотезите на раздел IX  от  настоящите Общи условия.

Клиентът / Потребителят  поема всички преки разходи  по връщането на продукти / услуги, предлагани от www.kinderkraft.bg в случай, че  се  откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, посочен в настоящата разпоредба. Такива разходи биха могли да бъдат разходи за опаковка или куриерска такса за изпращане, респективно връщане на продукта. Тази разпоредба не се прилага за продукти, изработени по поръчка на клиента или за някои от случаите, описани в чл. 36 и чл. 37 от настоящите Общи условия.

(2) Клиентът следва да върне продукта, заедно с издадената от “НЮВИВА” ООД фактура и/или касов бон на адрес: гр. София, Бул. Брюксел 1, складова база Rhenus. Като междувременно уведоми продавача за това на office@newviva.bg или на телефон  +359 895 795 241.

(3) При връщане на продук/ продукти Клиентът задължително попълва Формуляр за връщане (Образец на формуляра се намира в края на документа точка, както и на www.kinderkraft.bg раздел Връщане на пордукти. Копие от формуляра за ръщане трябвжа да се изпрати по електронен път или физически на адрес на “НЮВИВА” ООД, както и да придружава пратката. Клиентът има право да избере начина на изпращане на продукта/ продуктите до адрес на Продавача, като всички куриерски и други разходи са за сметка на Клиента.

(4) Правото на отказ ще бъде уважено от “НЮВИВА” ООД само, ако са изпълнени следните условия:

·        Продукта/Продуктите  е в своята  оригинална опаковка,

·        По Продукта/Продуктите няма следи от употреба

·        Както Продукта, така и неговата опаковка не са с нарушен вид, мръсни или с други повреди

·        Условията за връщане от т.(3) са изпълнени: фактическото връщане на продукта, заедно с касовата бележка и или фактурата за продажбата и поемането на разхода за връщането са извършени за сметна на Изоращача/Клиента.

Чл. 27.   (1) www.kinderkraft.bg се задължава да възстанови платената цена по  договора, сключен от разстояние, от който Клиентът / Потребителят се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която последният е върнал Продукта на адреса, посочен от Продавача в чл. 26, ал. 2 и след предоставяне на доказателство за връщането от страна на Клиента.

(1)          Сумата ще бъде възстановена, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

            Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането

            Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента;

            Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпвали сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

Чл. 28.   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай че не е предложил да вземе сам стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

              

До “НЮВИВА” ООД, ЕИК 201884970, представлявано от Георги Николов, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул.Проф.Александър Танев, бл. 460А, вх. 2

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

……………………………………………………………. /описание на продукта/

 

 

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване/

oт………………………………………………………………………../Име и Фамилия на Получател/

Гр./с……………………………………………………………./Адрес на потребителя/

 

 Продажната     цена     на     поръчката     е     заплатена     от     мен     по     следния начин .............................................(наложен платеж, банков превод, с карта или друго) и желая заплатената сума да ми бъде възстановена по подходнящ начин според Общите условия на онлайн магазина.

 

 

 

/Дата/.............................................

 

 

 

Подпис на потребителя….................................